Archiwum zamówień publicznych

Przetarg na usługi hotelowe, restauracyjne i wynajmu sali

22.12.2011 r.

Uprzejmie informujemy o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelowych podczas trwania praktyk ciągłych studentów oraz usług restauracyjnych i wynajmu sali podczas konferencji „Wychowanie we współczesnej szkole”. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Konferencja „Wychowanie we współczesnej szkole”

18.10.2011 r.

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas konferencji „Wychowanie we współczesnej szkole – Jak sobie radzić z nadpobudliwością ruchową uczniów (ADHD) w klasie?”. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

02.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że przedłużony został czas składania ofert do dnia 14 listopada do godz. 12:00. Kliknij, aby zapoznać się z uaktualnioną ofertą
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ też planowany termin konferencji z dnia 11.02 na 18.02.2012 r.

16.11.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkolenie „Komputer nauczycielem”

18.10.2011 r.

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w formie wykładów i ćwiczeń pt. „Komputer nauczycielem”. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

27.10.2011 r.

Informacja o niewyłonieniu oferty.

02.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na Wykonawcę szkolenia „Komputer nauczycielem” dla studentów biorących udział w projekcie, doskonalące umiejętności nowych technik informatycznych w edukacji. Kliknij, aby zapoznać się z ofertą. 

04.11.2011 r.

Uprzjemie informujemy, że z uwagi na inne zobowiązania studentów zmieniony został termin szkolenia na 16 i 17 grudzień 2011 r.  Za zmianę przepraszamy. Kilknij, aby zapoznać się z uaktualnioną ofertą.

16.11.2011 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych 2

20.05.2011

Informujemy o wszczęciu kolejnego postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, matematycznej oraz przyrodniczej w siedleckich szkołach. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Przetarg na doposażenie pracowni przedmiotowych

25.02.2011
Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach w celu przygotowania szkół do praktyk pedagogicznych. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Przetarg na zakup książek i filmów na płytach DVD

21.02.2011
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup książek i filmów na płytach DVD wchodzących w skład pakietu studenta i nauczyciela. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Zapytanie ofertowe na piloty do prezentacji

16.02.2011
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na piloty do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym (132 sztuki). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

28.02.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szkolenie z zakresu równości ze względu na płeć i niestereotypowe prowadzenie zajęć

10.02.2011
Informujemy o uruchomieniu zapytania ofertowego na szkolnie dla grup docelowych projektu. Szkolenie planowane jest na dzień 18 marca 2011 r. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

22.02.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na piloty do prezentacji

3.02.2011
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na piloty do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym (132 sztuki). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Informacja o niewyłonieniu oferty.

Przetarg na doposażenie szkół

1.02.2011
Informujemy o wszczęciu postępowania przetargowego - „Dostawa 18 laptopów z oprogramowaniem, 18 kamer cyfrowych ze statywem oraz 18 rzutników multimedialnych w ramach realizacji projektu „Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Szczegółowe informacje o przetargu mogą Państwo znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Siedlce oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. Kliknij aby, dowiedzieć się więcej.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych

12.01.2011

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usług restauracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach realizowanego projektu: ”Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie" (zadanie 1). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelowych

4.01.2011

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usług hotelowych dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach realizowanego projektu; ”Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie” Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Zapytanie ofertowe  na sprzęt biurowy

22.11.2010

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego  na sprzęt dla Biura Projektu (telefax, niszczarka, bindownica, kserokopiarka). Kliknij, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

29.11.2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych - cateringu

8.10.2010

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Świadczenie usług restauracyjnych - cateringu w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach projektu :„ Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Oferta dla osoby zainteresowanej wykonaniem dzienniczka praktyk

17.11.2010
W związku z realizacją Projektu poszukujemy osoby chętnej do wykonania dzienniczka praktyk (umowa zlecenie). Osoba będzie miała za zadanie opracowanie i przygotowanie do druku projektu dzienniczka praktyk dla studentów biorących udział w Projekcie. Wymagane jest doświadczenie w praktycznym kształceniu studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Oferty przyjmowane są do dnia 29 listopada do godz. 14:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Oferta dla pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni i praktyków zajmujących się tematyką wychowania młodzieży.

17.11.2010

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie stycznia 2011 r. (22 lub 29 stycznia) odbędzie się konferencja nt. „Wychowanie we współczesnej szkole – Szkoła wolna od przemocy”.

W związku z tą konferencją kierujemy ofertę do pracowników nauki, wykładowców wyższych uczelni, a także praktyków – nauczycieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i in. dotyczącą przygotowania wykładu zgodnego z tematem konferencji.

Zgłoszenie chęci uczestniczenia z wykładem powinno zawierać:

  1. Tytuł wykładu
  2. Streszczenie
  3. Opis doświadczenia autora w zakresie będącym przedmiotem konferencji (przykładowe prace opublikowane na ten temat).
  4. Afiliację

Za wygłoszenie wykładu (do 45 minut) i wcześniejsze przygotowanie jego tekstu w formie artykułu gotowego do wydruku, przewidujemy honorarium. W czasie konferencji przedstawione zostaną 4 wykłady zakwalifikowane spośród zgłoszeń przez Biuro Projektu. Kryteriami zastosowanymi do wyboru tematów będzie zgodność przedstawionej propozycji z tematem konferencji, a w przypadku zgłoszeń podobnych pod względem treści, pod uwagę zostanie wzięte doświadczenie autorów i ich opublikowany dorobek w ww. zakresie. Przewidujemy także możliwość przyjęcia zgłoszeń wykładów poza limitem, ale bez zapewnienia finansowania. Zgłoszenia należy nadsyłać do Biura Projektu do dnia 7 stycznia 2011 r.

Zapraszamy

Nabór do pracy w charakterze specjalisty ds. ewaluacji

10.11.2010
W związku z realizacją Projektu poszukujemy osoby chętnej do pracy w charakterze specjalisty ds. ewaluacji. W zakres obowiązków specjalisty ds. ewaluacji będzie wchodziło opracowanie: ankiet ewaluacyjnych, statystyczne opracowanie wyników, sporządzenie raportów ewaluacyjnych rocznych i końcowych. Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych, prowadzeniu ewaluacji oraz opracowaniu wyników ewaluacyjnych. Oferty przyjmowane są do dnia 19 listopada do godz. 14:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Poszukiwanie trenera do przeprowadzenia szkoleń

9.10.2010

Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” poszukuje trenera do realizacji usług szkoleniowych pt.:

  • Szkolenie dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju,
  • Szkolenie z zakresu równości szans ze względu na płeć.

Osoby zainteresowane w celu uzyskania szczegółowych informacji proszone są o kontakt z Biurem Projektu. Oferty przyjmowane są do dnia 12 listopada do godz.15.00.

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług restauracyjnych - cateringu

8.10.2010

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Świadczenie usług restauracyjnych - cateringu w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach projektu :„ Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”". Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.