Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Lider) realizowany
w partnerstwie z Miastem Siedlce (Partner)

"Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie"

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 
NR PROJEKTU
WND-POKL.03.03.02-00-041/10

NR UMOWY DOFINANSOWANIA UDA-POKL.03.03.02-00-041/10-01


Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2010 r. – 20 październik 2014 r.

Wartość projektu: 3 833 175,00 zł


Podsumowanie